DISCIPLINE

SHATSU

Wing Chun

Ju.Jitsu

kravMaga

Karate Shotokan

Jeet Kune do

Taiji quan

Iaido

Scherma Italiana

Ninjutsu

 Aikido takemusu

aikido

Ju.jitsu Interstile