KARATE SHITO RYU

PROGRAMMA KARATE SHITO RYU DAL 1° DAN AL 5° DAN

PROGRAMMA 1° DAN

Permanenza 1° Kyu almeno un anno

KIHON DACHI (SONO BA)

(Heisoku–Musubi –Heiko –Soto Hachiji –Ucchi Hachiji –Shizen –Kakato -Naifanchin –Shiko –Sanchin –Moto –Zenkutsu –Kokutsu -Neko ashi –Renoji –Teiji -Sagi ashi –Kosa –

KIHON TSUKI (SONO BA)

Choku –Oi –Giaku –Kitsami –Mawashi –Nagashi –Morote –Ura –Age –Kage –Heiko –Hoikomi –Ren –Otoshi –Furi –Hasami –Yoko –Tate –Awase –Tobi –

KIHON GERI (SONO BA)

Mae –Mawashi –Yoko –Kitsami –Hiza –Sokuto –Ura Mawashi –Mika tsuki –Ushiro –Ushiro ura mawashi –Kinteki –Tsumasaki –Kakato –Ren –Uchi mawashi –Tobi –

KIHON UCHI (SONO BA)

Tetsui –Uraken –Nukite(3) –Empi(6) –Shuto –Haito-Tensho –Kakuto –Kumate –Hiraken –Ippon ken –Nakadakaken –Oyayubi ken –Omote –Seryuto –Keito –Te basami –Yubi basami –Sachite –Washide –Tsutsumi ken –Gassho –Hainshou –

KIHON UKE (SONO BA)

Gedan –Age-Soto –Ucchi –Morote-Shuto –Kote –Jujji –Hiji –Nagashi –Tensho –Kakuto –Wa –Harai –Osae –Otoshi –Tomoe –Hainshou –Hiki –Kake –Mawashi –Ura –O ura –Tate shuto –Yoko barai –Shuto barai –Sukui –Nino ude –Kakiwake –Awase –Tsuki –Heiko –Gassho –Suri –Kogake –Hari –Kusabi –Hasami –Hineri –Tsukami –Sachite –Hiza Gaeshi –Ashi Ura –Sasumata –Furi sute –Keito –Omote –Soete-I.K.S.A. & D.A. Italy Karate School Association & Discipline Associate- Sede Legale e Presidenza Via Pagani,4 28100 Novara (NO) Segreteria Generale Via Generale Michele Grisanti,36 90100 Palermo (PA) Info. Iksasicilia@yahoo.com

KIHON(IDO)

1)IDARI KAMAETE–KITSAMI TSUKI, GIAKU TSUKI, MAWASHI GERI

2)IDARI KAMAETE–MAWASHI GERI, URAKEN, GIAKUTSUKI

3)IDARI KAMAETE –OI SOTO UKE IN ZENKUTSU DACHI, SURIASHI YOKO EMPI IN SHIKO DACHI, ASHI BARAI, URAKEN GIAKUTSUKI

4)IDARI KAMAETE –OI NEKOASHI SHUTO UKE, KITSAMI GERI, GIAKU YOHON NUKITE.

KATAOBBLIGATORI CON A RICHIESTA PARTICOLARI DI BUNKAI

5 PINAN (HEIAN)

BASSAI DAI

KOSOKUNDAI

KUMITE LIBERO

10/15 MINUTI CAMBIANDO COMPAGNO

GOSHIN JITSU

PROGRAMMA 2° DAN

CONOSCENZA ED APPROFONDIMENTO DI TUTTO IL PROGRAMMA 1° DAN

TEMPO DI PERMANENZA DAL 1° AL 2° DAN ALMENO 2 ANNI

STUDIO ED APPLICAZIONI DELLE PRINCIPALI LEVE ARTICOLARI USATE ED APPLICATE NEL KARATE (KANSETSU WAZA)

HARA GATAME

KOTE GAESHI

URA KOTE

USHIRO HIJI GATAME

KIHON (IDO)

1) IDARI KAMAETE – OITSUKI, USHIRO SURIASHI SHUTO UKE MIGI, KITSAMI GERI, SACHITE

2) IDARI KAMAETE – USHIRO SURIASHI KOTE UKE, RENRAKU TOMOE UKE

3) IDARI KAMAETE – YOKO SURIASHI, KAKETE, GIAKU TEISHO UCCHI, HARA GATAME.

KATA

SEI EN CHIN

ITOSU ROHAI

SEIPAI

GOSHINJITSU

APPLICAZIONE DEI KANSETSU WAZA

PROGRAMMA 3° DAN

PERMANENZA NEL 2° DAN ALMENO 3 ANNI

CONOSCENZA PERFETTA DI TUTTO IL PROGRAMMA PRECENDENTE

TESINA SCRITTA SULLA STORIA DEL KARATE DO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRORPIO STILE E CON SPECIFICA DIFFERENZA TRA SHURI-TE, NAHA-TE E TOMARI-TE, DIFFERENZE STORICHE E TECNICHE TRA SHORIN E SHOREI, PRINCIPALI AREE DELLO SHITO RYU NEL MONDO, IN PARTICOLARE MABUNI-HA SHITORYU (SEITO), HAYASHI-HA SHITORYU, ITOSU-HA SHITORYU. SHITO KAI.

KIHON (IDO)

1) MAE GERI, URA MAWASHI GERI, MAWASHI GERI (STESSA GAMBA), POGGIANDO USHIRO GERI

2) UCCHI UKE(YOKO UKE),KITSAMI TSUKI,AMATA GAESHI,IRIMI NAGE

3) UCCHI UKE, KAKETE(STESSO BRACCIO),IN GIAKU HAMNI HIJI GATAME

KATA

ANAN

KURURUNFA

CHATANYARA KUSANKU

GOSHIN JITSU

TUTTE LE DIFESE DA MINACCIA FRONTALE E DA DIETRO

(PRESE AL BAVERO, DX SX, MOROTE, USHIRO DORI, KUBI DORI SHOMEN, KUBI DORI YOKO E KUBI DORI USHIRO)

PROGRAMMA PER 4° DAN

TEMPO MINIMO DI PERMANENZA A 3° DAN ALMENO 4 ANNI

TESINA SCRITTA SUI CONCETTI INTERIORI DELLE ARTI MARZIALI (KI, KIME, HYOSHI, E YOMI) ESERCIZI E PRATICHE PER SVILUPPARE TALI CONCETTI.

KIHON (IDO)

3 TECNICHE DI KUMITE DI LIBERA INTERPRETAZIONE

3 TECNICHE DI KIHON TRADIZIONALE CON KANSETSU WAZA E NAGE WAZA

KATA

GOJUSHIHO

SUPARIMPEI

MATSUKAZE

GOSHIN JITSU

LIBERA INTERPRETAZIONE SULLA DIFESA PERSONALE

PROGRAMMA PER 5° DAN

PERMANENZA NEL GRADO 4° DAN ALMENO 5 ANNI

TESINA SCRITTA SULLA METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO, IL KARATE PROPEDEUTICO PER BAMBINI, PRINCIPI DI PRONTO SOCCORSO, DETTAGLIATA CONOSCENZA DEL CORPO UMANO.

KIHON (IDO)

3 TECNICHE DI KUMITE DI LIBERA INTERPRETAZIONE

3 TECNICHE DI KIHON TRADIZIONALE CON KANSETSU WAZA E NAGE WAZA

KATA

TENSHO

SANCHIN

SEISAN

ROHAI

NIPAIPO

GOSHINJITSU LIBERA INTERPRETAZIONE

KUMITE LIBERA INTERPRETAZIONE

IL RESPONSABILE SHITO RYU

M° VALERIO PISCITELLO  RESPONSABILE NAZIONALE SCUOLA ILSAMURAI KARATE SHITO RYU