MEDITERRANEAN JU.JITSU

MEDITERRANEAN JU.JITSU

PROGRAMMA TECNICO SCUOLA IL SAMURAI M°Giovanni Aprile

CINTURA BIANCA VI KYU

 • TSUKI ASHI
 • OKURI ASHI
 • TAI SABAKI IRIMI TENKAN
 • HON SHIZENTAI
 • MIGI SHIZENTAI
 • HIDARI SHIZENTAI
 • HON JIGOTAI
 • MIGI JIGOTAI
 • HIDARI JIGOTAI
 • GEDAN KAMAE
 • CHUDAN KAMAE
 • JODAN KAMAE
 • ZEMPO KAITEN MAE UKEMI D-S
 • YOKO UKEMI
 • USHIRO UKEMI
 • OI TSUKI
 • GYAKU TSUKI
 • MAE GERI
 • SHUTO UCHI
 • HIZA GERI
 • JODAN AGE UKE
 • UCHI UKE
 • SOTO UKE
 • GEDAN BARAI

CINTURA GIALLA V KYU

     TECNICHE IN FORME DI DIFESA

 • KATATE DORI HAIHANMI IKKYO OMOTE URA
 • KATATE DORI HAIHANMI KOSOTO GARI
 • CHUDAN TSUKI UDE GARAMI
 • CHUDAN TSUKI OSOTO GARI (parata esterna con chiusura)
 • KATA DORI IKKYO OMOTE URA
 • KATA DORI SOTO MAKIKOMI (I forma II forma)
 • RYOTE DORI SHIHO NAGE OMOTE URA
 • RYOTE DORI KOSHI NAGE
 • MAE GERI  leva di torsione più YOKO GERI al ginocchio
 • MAE GERI KO UCHI GARI

     TECNICHE DI FORMA D’ATTACCO

 –     IKKYO OMOTE URA

 • O SOTO GARI
 • YOKO GERI
 • KO UCHI GARI
 • SOTO MAKIKOMI

CINTURA ARANCIONE IV DAN

        TECNICHE IN FORMA DI DIFESA

 • KATATE DORI GYAKU HANMI NIKKYO OMOTE URA
 • KARATE DORI GYAKU HANMI O GOSHI SEOI NAGE
 • YOKOMEN GOKYO URA
 • YOKOMEN UDE OSAI OSOTO GARI
 • KUMIKATA NIKKYO OMOTE URA
 • KUMIKATA IPPON SEOI NAGE (Iforma II forma)
 • KATATE DORI HAIHANMI HIJI KIME OSAE (I forma)
 • KATATE DORI HAIHANMI TANI OTOSHI
 • MAWASHI GERI JIME ( I applicazione)
 •  MAWASHI GERI OUCHI GARI

 TECNICHE DI FORMA DI ATTACCO

– O GOSHI SEOI NAGE

– O SOTO GARI

– TANI OTOSHI

– JIME (I applicazione)

– MAWASHI GERI più EMPO GERI

TECNICHE PER CINTURA VERDE III KYU

    TECNICHE IN FORMA DI DIFESA

 • MUNE DORI SANKYO
 • MUNE DORI YOKO GAKE
 • KATA DORI UDE GARAMI URA (I forma II forma)
 • KATA DORI KANI BASAMI
 • HIJI DORI SANKYO
 • HIJI DORI SUKUI NAGE
 • KATATE RYOTE DORI JIME
 • KATATE RYOTE DORI AIKI NAGE in  UCHI KAITEN
 • MAE HIZA GERI JIME
 • MAE HIZA GERI MONAY NAGE

TECNICHE IN FORMA DI ATTACCO

 • MAE HIZA GERI
 • KANI BASAMI
 • MONAY NAGE
 • MOROTE SEOI NAGE
 • GURUMA

TECNICHE PER CINTURA BLU II KYU

TECNICHE IN FORMA DI DIFESA

 • KATA DORI HAIHANMI YONKYO
 • KATA DORI HAIHANMI KANI BASAMI
 • JODAN TSUKI HIJI KIME OSAE ( II forma)
 • JODAN TSUKI TAI OTSHI
 • SHOMEN UCHI KAITEN SANKYO
 • SHOMEN UCHI KATA GURUMA
 • MAWASHI GERI KIRI OTOSHI
 • MAWASHI GERI HANE GISHI

         TECNICHE IN FORMA DI ATTACCO

 • TAI OTOSHI
 • SANKYO
 • KATA GURUMA
 • HANE GOSHI
 • TOMO NAGE

TECNICHE PER CINTURA MARRONE I KYU

   TECNICHE IN FORMA DI DIFESA

 • KATATE DORI KUBISHIME IKKYO
 • KATATE DORI KUBISHIME KOSHI NAGE
 • KUMI KATA HIJI KIME OSAE (III forma)
 • KUMIKATA KATA GURUMA (I forma II forma)
 • JODAN TSUKI KOTE GAESHI
 • JODAN TSUKI MOROTE SEOI NAGE in OTOSHI
 • EMPO GERI SANKYO URA
 • EMPO GERI USHIRO JIME
 • JODAN TSUKI UCHI KAITEN NAGE
 • JODAN TSUKI UKI WAZA

TECNICHE IN FORMA DI ATTACCO

 • UKI WAZA
 • HARAI GOSHI
 • YAMA ARASHI
 • KOSHI GURUMA
 • CHUDAN TSUKI USHIRO MONAY NAGE

TECNICHE PER CINTURA NERA I DAN

  TECNICHE IN FORMA DI DIFESA

 • CHUDAN TSUKI UDE GARAMI
 • CHUDAN TSUKI UDE OSAE
 • SHOMEN UCHI KO UCHI MAKIKOMI (Iforma)
 • MAWASHI GERI OUCHI GARI
 • JODAN TSUKI SANKAKU
 • JODAN TSUKI USHIRO UDE GATAME

TECNICHE IN FORMA DI ATTACCO

 • MAWASHI GERI EMPO GERI KO SOTO GARI
 • KUMIKATA TANI OTOSHI
 • KUMI KATA UKI WAZA
 • SUKUI NAGE
 • KANI BASAMI (I forma II forma)

  TECNICHE DI IMMOBILIZZAZIONE A TERRA